NAZAD

U saradnji sa prof. dr Markom Maslaćem - Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima


11.4.2021.

U saradnji sa prof. dr Markom Maslaćem šefom katedre za Drumski saobraćaj na Akademiji strukovnih studiji Šumadija, Odsek Kragujevac donosimo pregled najznačajnijih zakonskih akata iz oblasti transporta. Cilj je da se na jednom mestu nađe celokupna zakonska regulativa koja reguliše transport u Republici Srbiji.

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs

Na osnovu člana 4. stav 18. Zakona o radnom vremenu posade vozila u

drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS”, broj 96/15),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz saglasnost

ministra nadležnog za poslove rada, donosi

PRAVILNIK

o evidenciji radnog vremena člana posade vozila

"Službeni glasnik RS", broj 13 od 24. februara 2017.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način izračunavanja prosečnog nedeljnog

radnog vremena, kao i sadržaj i način vođenja evidencije o radnom

vremenu člana posade vozila (u daljem tekstu: Evidencija).

Član 2.

Prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila izračunava se na

sledeći način:

pri čemu je:

A – ukupno trajanje radnog vremena u referentnom periodu (časova i

minuta);

B – ukupno trajanje godišnjeg odmora, odsustva sa rada zbog privremene

sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostalih

odsustava sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu (u daljem

tekstu: plaćeno odsustvo), u referentnom periodu (časova i minuta).

Referentni period iz stava 1. ovog člana je broj nedelja tokom četiri

uzastopna kalendarska meseca, koji iznosi:

1) 17 nedelja, za periode januar–april, februar–maj, mart–jun, april–jul,

jun–septembar, avgust–novembar, septembar–decembar, novembar–februar i

decembar–mart

2) 18 nedelja, za periode maj–avgust, jul–oktobar i oktobar–januar.

Referentni period tokom četiri uzastopna kalendarska meseca može da se

produži za period trajanja plaćenog odsustva ako plaćeno odsustvo traje

najmanje dve nedelje, s tim što referentni period zbog trajanja plaćenog

odsustva može da se produži najduže osam nedelja.

Izuzetno, referentni period iz stava 1. ovog člana je najduže 26 nedelja

tokom šest uzastopnih kalendarskih meseci, u skladu sa kolektivnim

ugovorom odnosno dogovorom između predstavnika poslodavca i zaposlenih.

Za potrebe ovog proračuna, nedelja čiji se dani nalaze u dva meseca,

računa se u onom mesecu u kojem ima najmanje četiri dana.

Član 3.

Prevoznik vodi Evidenciju za svaku nedelju, u pisanom ili elektronskom

obliku.

Podaci za svakog člana posade vozila se redovno upisuju u Evidenciju, a

najkasnije do petog dana u narednom mesecu za prethodni mesec.

Na zahtev člana posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku,

prevoznik je dužan da mu izda izvod iz Evidencije najkasnije do petog dana

u narednom mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno, ukoliko podaci o radnom vremenu člana posade vozila nisu

dostupni prevozniku zbog trenutnog obavljanja prevoza, podaci se upisuju u

Evidenciju najkasnije u roku od dva radna dana nakon povratka člana

posade vozila na lokaciju prevoznika.

U Evidenciji se za svakog člana posade vozila odvojeno vode sledeći

podaci:

1) ime i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) datum i mesto rođenja člana posade vozila;

4) datum početka i završetka nedelje;

5) vreme početka radnog dana;

6) vreme završetka radnog dana;

7) trajanje radnog dana (časova i minuta);

8) trajanje dnevnog radnog vremena (časova i minuta);

9) trajanje noćnog rada (časova i minuta);

10) trajanje vremena upravljanja vozilom (časova i minuta);

11) trajanje ostalog radnog vremena (časova i minuta);

12) trajanje plaćenog odsustva (časova);

13) trajanje vremena raspoloživosti (časova i minuta);

14) trajanje vremena odmora (časova i minuta);

15) trajanje nedeljnog radnog vremena (časova i minuta).

Trajanje radnog dana je zbir trajanja svih aktivnosti od završetka

prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora do početka narednog dnevnog ili

nedeljnog odmora, a obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje

vozilom, ostale poslove, raspoloživost, pauze, odmore (u slučaju

podeljenog odmora – minimalno tri časa) i odmore u toku dnevnog rada.

Poslodavac može u Evidenciju da evidentira i periode noćnog rada koji se

ne smatraju noćnim radom, a koji su definisani opštim propisima o radu

radi ostvarivanja prava na uvećanu zaradu po tom osnovu (vreme

upravljanja vozilom i ostalo radno vreme u periodu od 22,00 do 24,00

časova i u periodu od 4,00 do 6,00 časova).

Evidenciju potpisuju odgovorno lice prevoznika i član posade vozila.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

„Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2017.

godine.

Broj 110-00-00225/2016-03

U Beogradu, 17. februara 2017. godine

Ministar,

prof. dr Zorana Z. Mihajlović, s.r.